Horoskop pre Vás

Osobný horoskóp

Napomáha k sebapoznaniu, ale aj k pochopeniu založenia a spôsobu uvažovania vašich blízkych. Osobný horoskop od astrológa pomerne presne odkrýva silné a slabšie stránky osobnosti, upozorňuje na talenty, ale varuje aj pred životnými úskaliami. Súčasťou výkladu je rozbor jednotlivých oblastí života – rodina, domov, nadväzovanie vzťahov, partnerstvo, priatelia, nehnuteľnosti, verejný život, kariéra, zdravie, deti….

 partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Pomáha pochopiť možnosti a situácie konkrétneho vzťahu. Osobné horoskopy popisujú osobné dispozície oboch partnerov, synastria hovorí o vzájomnej kompatibilite vlastností oboch partnerov, kompozitný horoskop pomere presne popisuje okolnosti partnerského vzťahu. Pri výklade vzťahu sa využívajú rovnako tak prognostické techniky, ktoré nám hovoria, s čím do vzťahu obaja partneri išli, aký je ich postoj k aktuálnej situácií. Na základe skúseností z klientskej praxe je možné povedať, že partnerské horoskopy prinášajú veľmi často presný obraz situácie vo vzťahu. Jednoduchým rozborom a popisom situácie je možné ho nasmerovať.

Prognózy a predpovede

Prognózy a predpovede sú zmysluplne vytvárané na obdobie 1-2 rokov. Prognostické techniky napomáhajú pri rozhodovaní, vopred upozornia na možné dôsledky Vášho rozhodnutia. Niekedy upozornia na možnosti využitia životných príležitostí, inokedy môžu pomôcť sa pripraviť a predchádzať nevhodným vplyvom. Prognostické techniky neslúžia k zastrašovaniu klienta, ale sú využívané na jeho dobro.

Horoskóp dieťaťa

Horoskop dieťaťa je osobným horoskopom, ale pri jeho výklade sa sústreďujeme na odhaľovanie talentu a pochopenie osobnosti, vzájomné väzby medzi rodičmi, súrodencami a ďalšími príbuznými. Celá rada klientov mi s odstupom času povedala, že horoskop od astrológa bol pre nich akýmsi manuálom, ktorý im veľmi uľahčil cestu pri poznaní potomka.

Výber vhodného okamžiku

Vo svojej práci som bol častokrát požiadaný o vhodné termíny pre lekárske zákroky, stavbu domu, kedy začať v novom zamestnaní a pod. Pravidelne zostavujem svojim klientkám tzv. plodné dni, niekoľkokrát som bol požiadaný v situáciách, kde bola možnosť voľby, napríklad pri výbere vhodného termínu cisárskeho rezu. Metóda plodných dní sama o sebe negarantuje počatie, ale ide o pomocnú techniku, ktorá skôr pomáha nájsť vhodné obdobie, kedy je pravdepodobnosť úspechu najvyššia.

Objednať horoskop od astrologa