Znamení zvěrokruhu – vnitřní logika

Vnútorná logika znamenia zverokruhu

Kde sú tie časy, keď astrológovia trávili hodiny zostavovaním horoskopu svojho klienta. Teraz vám už horoskop síce zostaví hocijaký počítačový program, lenže ono nejde len o zostavenie horoskopu, dôležitý je jeho výklad. A ten už zďaleka tak jednoduchý ani jednoznačný nie je. Plzeňský astrológ Jiří Kubín hovorí, že výklad horoskopu začína pochopením základných energií, ktoré v ňom sú obsadené, teda pochopením vnútornej logiky znamenia. A prezradil veľa ďalších vecí…
Čo astrológ pri zostavení horoskopu zisťuje ako prvé?
Úplným základom je rozloženie planét v znameniach zverokruhu, tie určujú energie, ktoré má nositeľ horoskopu k dispozícií. Astrológ by mal pri pohľade na každý horoskop najskôr zistiť, ako sú obsadené znamenia podľa mužskej a ženskej polarity, štyri živly a kvality, z toho sa potom odvodzuje základný význam a kľúčové slová. V tejto súvislosti musím podotknúť svoj zážitok z prvého stretnutia s mojom učiteľom, pánom Baudyšom, u ktorého som 10 rokov zbieral skúsenosti. On vtedy môj horoskop vykladal a začal práve …………………. rozborom znamení podľa polarity, kvality a živlov. Mal som pocit, že to poznám, že nejde o nič dôležité. Až doma som pochopil, že l en na základe rozboru znamení je možné vyskladať zmysluplný výklad horoskopu. Dôležitosť tohto postupu teraz učím už niekoľko rokov aj svojich žiakov v mojich astrologických kurzoch.

znamení zvěrokruhu

Ako sa teda dvanásť znamnení zverokruhu delí? Aké kritériá hrajú dôležitú úlohu?
Základná je polarita, vďaka nej je možné znamenia rozdeliť na mužské a ženské. Mužskými znameniami sú Baran, Blíženci, Lev, Váhy, Strelec, Vodnár. Ženskými znameniami sú Býk, Rak, Panna, Škorpión, Kozoroh, Ryby. Ďalej ich delíme podľa štyroch živlov: OHEŇ – Baran, Lev, Strelec. ZEM – Býk, Panna, Kozorožec. VZDUCH – Blíženci, Váhy, Vodnár. VODA – Rak Škorpión, Ryby. Pozorný človek si všimne, že znamenia živlu ohňa a vzduchu sú v mužskej polaite a znamenie zeme a vody sú v ženskej polarite. Teda mužská polatira sa v hrooskope môže prejaviť cez energiu (oheň) alebo cez intelekt (vzduch). V prvom prípade to sú energické aktívne menežerské typy, kdruhé sú viac konc epčné, spoločenské. Ženská polarita sa v horoskope môže prejaviť cez cit (Voda) alebo cez skromnú pracovitosť (Zem).
Aby toho nebolo málo, znamenie je možné deliť podľa mnohých kritérií, tým tretím najdôležitejším je tzv. kvalita. A tá je KARDINÁLNA _ Baran, Rak, Kozorožec a Váhy alebo PEVNÁ – Býk, Lev, Škorpión a Vodnár, či POHYBLIVÁ (následná) – Blíženci, Panna, Strelec a Ryby. Každé znamenie má 30 stupňov, to je možné deliť na 3 * 10 stupňov – na tzv. dekany. Aj to má svoj význam.
Čo to znamená v praxi?
Základné pravidlo, ktoré treba mať na pamäti je, že obsadenie určitého typu znamenia dáva nejaké vlastnosti. Jeho neobsadenie znamená, že tieto vlastnosti človek nemá.
Keď sa v tejto súvislosti pozrieme na polaritu…
V prípade zdôraznených mužských znamení ide o osobu vyznačujúcu sa aktívnym prístupom, určujúci okolosti, takýto človek má potrebu riadiť, veliť. Mužské znamenie posiluje osobnosť. Pokiaľ narazíte na človeka so silne obsadenými mužskými znameniami, tak bude sebavedomý, od prírody bude mať vždy pocit, že pokiaľ ho ostatní počúvnu, bude to najlepšie riešenie aj pre nich samých. Naopak nebude príliš riešiť, ako jeho jednanie pôsobí na druhých, ako ho iný prijímajú, či im vyhovuje alebo nie. V prípade zdôraznených ženských znamení sa jedná o osobu, ktorá sa prispôsobuje okolnostiam, má schopnosť spätnej väzby, receptivity, schopnosť načúvať, prijíma a prežíva, čo prichádza. Pri silnom obsadení ženských znamení sa môže vyvracať osobnosť. Pôjde o človeka skôr o sebe pochybujúcom, pasívnom ktorý berie ohľady na druhých.

znamení

Ako sa prejavujú živly?
Oheň súvisí s energiou, činorodosťou, odolnosťou, schopnosti prekonávať prekážky. Má vzťah k rýdzo akčným a organizačným záležitostiam. Jeho význam súvisí s aktivitou, vrodenou silou a schopnosťou prekonávať prekážky, dáva obchodné a menežerské schopnosti, vodcovský talent. Vzduch je spoločenskosť, intelekt, ale tiež nestálosť a povrchnosť. Vzduch dodáva živosť, spoločenskosť, schopnosť sa baviť, diplomatické nadanie, schopnosť rýchle sa adaptovať na nové situácie, zároveň ale nekľud a nestálosť, záujem o ideje a myšlienky. Zem je praktický prvok smerujúci predovšetkým k efektu. Zem dáva schopnosť smerovať k niečomu konkrétnemu, dáva zmysel pre praktičnosť, dáva väzbu k zamestnaniu, ukazuje na hospodárnosť a snahu. Voda je prvkom emočným, vážnym, premýšľajúcim o živote. Voda zvyšuje citlivosť, vážnosť, pritom kľud, snovosť, fantáziu, skryté vášne, tendenciu k trpnému prístupu, prináša vážne otázky o zmysle života.
 A ako to je, čo sa týka kvality?
Kardinálne znamenie súvisia s ambíciami, vôľou uspieť, viesť, so samostatnosťou, majú v sebe schopnosť sústrediť sa na svoje diele a sledovať ich, silu osobnosti. Pevné znamenia stabilizujú a zvádzajú veci do praxe, do života, majú v sebe trpezlivosť a vyrovnanosť, silnú vnútorné vášne, neústupnosť a cieľavedomosť. Pohyblivé znamenia naznačujú bohatý duševný život, fantáciu, ale tiež nestabilitu a nesústredenosť, nekoncentrovanosť, roztriešteniu záujmov, nedostatok síl k ich realizácií, posilňuje vnútorný život. Kvalita z hľadiska osudu môže byť zhruba vnímaná takto:  Silno obsadené kardinálne znamenia naznačujú nadpriemerný typ osobnosti, nadpriemern&y acut e; život a veľa úspechov, pri poškodení ale veľa skúšok, bojov a utrpenia. Silne obsadené pevné znamenia mávajú priemerne pracovitý a poctivý občania, premenlivé potom nižšie vrstvy obyvateľstva. Ide o to, že ľudia s obsadeným kazdinálnym znamením sú ambiciózny, preto aj keď sú planéty v nich v zložitej aspektácií, ide vždy o silné horoskopy s ťahom na bránku. Kľúčovým slovom pevných znamení je vytrvalosť. Pokiaľ niečo chcú, dlhodobo dokážu sledovať svoje ciele. Silné obsadenie pohyblivých znamení zosiluje myslenie, ale tiež nesústredenosť. Ideálnym stavom je situácia, kde sú všetky znamenia obsiahnuté rovnovážne.
 A akú úlohu hrajú dekany?
Fungujú v zásade analogicky ako kvalita, ale zároveň sa jednou vecou odlišujú – dekany hovoria, ako sa kvalita prejavuje. Planéta v prvom dekane pôsobí viac na osobnosť a charakter, v druhom na zmysly, priania, hmotnú úroveň a v treťom na vnútornú a duchovnú zložku človeka. V horoskope potom opäť veľké obsadenie jednotlivých dekanov v  osobnosti zdôrazňuje ich vlastnosti.
Je možné povedať, ako by mal mať človek znamenie obsadené, aby to bolo najlepšie?
Na prvý pohľad sa môže zdať, že je najvýhodnejšie mať niektoré znamenie obsadené viac a iné menej. Nie je to ale tak. Ideálna je rovnováha. Akákoľvek nerozvnováha v horoskope totiť znamená nerovnováhu aj v živote. Môžete mať silný a dominantný horoskop so zdôraznenou mužskou polaritou, ohnivými znameniami a kardinalitou. Budete síce vnútorne pevný, ambiciózny a energický človek, na druhú stranu ale môžete mať problém s načúvaním, spoluprácou, nemusíte sa vedieť podriadiť autorite, pretože budete presvedčený vždy o svojej výnimočnosti. Pritom v celej rade vedúcich pozícií sa nachádzajú ľudia, ich prednosť je skôr empatia, schopnosť  ………………………. …. To, čo sme si teraz popísali sú základné energie. Do výklad ale hovorí aj celá rada ďalších prvkov horoskopu.

Lucie Zemanová
Kontakt: www.ceskaastrologie.cz

BERAN: oheň, mužské, kardinální – rovnodennostní, teplo a sucho, (vedení – ukvapenost). Pokud je Beran znamením mužským, kardinálním a ohnivým, nepřekvapí nás jeho sebevědomá, temperamentní, nekompromisní a přímočará povaha.
BÝK: země, ženské, pevné, chladno a sucho, (stálost – vzdor).
Býk je znamením ženským, tedy je klidný, zemský živel mu dodá příslovečné zaměření na hmotu a pevná kvalita stabilitu hraničící někdy až se zatvrzelostí.
BLÍŽENCI: vzduch, mužské, následné (mutuální), teplo a vlhko, (pohyb – prohnanost).
Blížencům lehkost vzduchu dodává na společenskosti, pohyblivá kvalita přináší neklid a nesoustředěnost, ale mužská polarita dává aktivitu a činorodost.
RAK: voda, ženské, kardinální – slunovratové, chladno a vlhko, (přijímání – přílišná citlivost).
Ženská polarita a vodní živel dodávají Rakovi citlivost, vnímavost a smysl pro rodinu, kardinální kvalita mu však propůjčuje ambicióznost, kterou však mírní jeho citlivost a zranitelnost. Proto Rak tančí okolo svého cíle a nejde k němu nikdy přímo.
LEV: oheň, mužské, pevné, teplo a sucho, (sebevědomí – pýcha).
Lev je mužské sebevědomé znamení, oheň mu dodává na aktivitě a činorodosti, pevná kvalita mu dodává stabilitu a vyrovnanost.
PANNA: země, ženské, následné (mutuální), chladno a sucho, (smysl pro podrobnosti – pedantství).
Ženská polarita Panně ubírá sebevědomí a činí ji spíše pasivní, země jí naopak dává realismus a zodpovědnost a pohyblivá kvalita vnitřní neklid. Proto bývají nositelé tohoto znamení líčeni jako lidé zaměření na nepodstatné detaily.
VÁHY: vzduch, mužské, kardinální – rovnodennostní, teplo a vlhko, (soulad – drzost).
Mužská polarita dává Váhám dominanci, vzdušný živel však příjemnost a diplomacii, kardinální kvalita vědomí cíle, který však sledují diplomaticky.
ŠTÍR: voda, ženské, pevné, chladno a vlhko, (mysticismus – smyslnost).
Ženská polarita dává Štírovi spíše pasivitu, vodní živel citlivost a vnímavost, pevná kvalita stabilitu a hloubku emocí. Proto je Štír znamením spojeným s dlouhodobými pozitivními či negativními vášněmi.
STŘELEC: oheň, mužské, následné (mutuální), teplo a sucho, (svobodomyslnost – vzpoura).
Mužská polarita spolu s ohněm dávají do vínku Střelci energii a aktivitu, pohyblivá kvalita však činí Střelce roztěkaným a nesoustředěným.
KOZOROH: země, ženské, kardinální, chladno a sucho, (služebnost – vyčerpání).
Kozoroh je ženské znamení, tedy pasivní, skromné, přitom znamení zemské – praktické, zaměřené na konkrétní výsledky. Ale především je to znamení kardinální, tedy ambiciózní. VODNÁŘ: vzduch, mužské, pevné, teplo a vlhko, (idealizace – zmatek).
VODNÁŘ: vzduch, mužské, pevné, teplo a vlhko (idealizace – zmatek), Mužská polarita dává Vodnářům sebevědomí a aktivní přístup k životu, vzduch jim dodává společenskost a přátelskost, pevná kvalita je činí stálými, stabilními.
RYBY: voda, ženské, následné (mutuální), chladno a vlhko, (humanita – mravní slabost).
Ryby jsou znamení ženské a vodní, tedy znamení s malým sebevědomím, velmi citlivé. Pohyblivá polarita jim pak dodává vnitřní křehkost a zranitelnost.